English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

 

 

·         اهداف آموزشی داروخانه مدل

 

·    داروخانه آموزشی يا skill labمحلی است كه دانشجويان با اشکال مختلف دارویی و تجهیزات پزشكی آشنا ميشوند.

·    در داروخانه مدل پس از آموزش کلیه اطلاعات داویی در خصوص دسته های مختلف داروها از نظر شکل دارو، مکانیسم عمل، موارد مصرف، دوز مصرف، عوارض جانبی شایع و جدی و چگونگی تشخیص و مانیتورینگ آنها و تداخلات دارویی مهم بالینی ، دانشجویان با  این داروها که به صورت مدلی از یک داروخانه معمول  قرار دارند آشنا می شوند.

·    همچنین در پایان جلسات نسخ مختلف از پیش تهیه شده به صورت سوال و پاسخ با دانشجویان  مورد بررسی قرار  تا ضمن آموزش نسخه خوانی دانشجویان با نکات آموزشی نسخ و توصیه های دارویی عملی به بیماران آشنا شوند.

·    همچنین به عنوان کار عملی از دانشجویان نکات مهم بالینی و توصیه های دارویی در مورد داروهای مختلف به صورت search در منابع و سخنرانی کلاسی خواسته می شود.

·    آموزش كليه اطلاعات مهم دارويی و نكات مهم بالينی و توصيه های لازم به بيمار توسط اساتيد گروه داروسازی بالينی ارائه می گردد.