English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

وظایف دانشجویان در داروخانه مدل

در داروخانه مدل دانشجویان ابتدا با اشکال دارویی موجود مباحث تئوری آشنا می شوند. برای بعضی از مباحث عملی که در داروخانه مدل اجرا خواهد شد، دست نامه هایی طراحی شده است که در آن تکالیف هر جلسه مشخص می باشد . دانشجو موظف است در انتهای هر جلسه برگ مربوط به تکالیف جلسه را تکمیل و مربی آموزشی نیز آن را تائید و امضاء نماید . دانشجویان موظفند حداکثرتا یک هفته پس از اتمام بازه زمانی هر مبحث دست نامه ی تکمیل شده را به اداره کارآموزی تحویل دهند. بعد از یک هفته دست نامه مبحث فوق تحویل گرفته نخواهد شد .

قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي