English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

لیست دستگاهها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه کنترل دارو

نام دستگاه

ردیف

سانتریفیوژ

1

پی اچ متر

2

اسپکتروفتومتر

3

ترازوی دیجیتال

4

تراوزی دوصفر

5

میکروسکوپ

6

هات پلیت

7

بن ماری

8

اولتراسونیک

9

انکوباتور

10