English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٩ مهر ١٤٠٢

شرح وظایف کمیته آموزش مداوم

-          شناسایی نیازهاي آموزشی براساس منابع نیازسنجی

-          انتخاب موضوعات آموزشی براساس نیازها

-          تعیین اهداف و ارائه آن به دبیران برنامه ها و شرکت کنندگان قبل از اجراي برنامه

-          تعیین نحوه ارزیابی میزان دست یابی به اهداف

-          تأیید اعضاي هیأت علمی به عنوان دبیر علمی و سخنرانان برنامه براساس ارزشیابی فعالیت هاي قبلی

-     ارزشیابی فعالیت هاي قبلی به منظور تعیین اثربخشی فعالیت هاي آموزش مداوم و میزان دست یابی به اهداف آموزشی

-          بررسی کیفیت برنامه هاي آموزش مداوم به طور منظم به منظور به کاربردن نتایج در برنامه ریزي

-          ارزیابی مجدد برنامه هاي آموزش مداوم به طور سالانه به منظور نقد فعالیت هاي سال گذشته

-        مرور یا تجدید نظر رسالت آموزش مداوم براساس ارزیابی فعالیت هاي سال گذشته و تدوین اهداف سال آینده جهت تصویب نهایی در شوراي آموزش مداوم دانشگاه

-          نظارت و هماهنگی فعالیت هاي آموزش مداوم گروه ها، بخش ها، بیمارستان هاي معتبر و دیگرسازمان هاي وابسته به سلامت

-          توسعه شیوه هاي متعدد آموزشی در جهت دست یابی به اهداف و پاسخگویی نیازهاي آموزشی شناسایی شده

-          نظارت بر نحوه مستندسازي و نگهداري مدارك موید حضور مشمولین در فعالیت هاي آموزش مداوم

       -        توسعه استفاده از مطالب پایا (دست نوشته ها، شنیداري - دیداري، شنیداري) در ارائه دوره هاي آموزشی