English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩

دفتر توسعه آموزش دانشکده داروسازی ارومیه، از سال 1393 با هدف ارتقای کیفیت آموزش در رشته داروسازی و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیات علمی و فارغ التحصیلان دانشکده، فعالیت خود را در راستای سیاست های وزارت متبوع و تحت نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه (EDC) آغاز نموده است. این دفتر به عنوان مرکز برنامه ریزی آموزشی دانشكده، مسئوليت نظارت و ارزیابی فرآیندهای آموزشی و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکرد آن در راستای سیاست های مرکز مطالعات و توسعه آموزش EDC ، معاونت آموزشی دانشکده و دانشگاه و وزارت متبوع عمل کرده و عمدتا به امر بهبود کیفی آموزش، برنامه ریزی آموزشی و درسی ، آموزش اساتید ، ارزشیابی و آموزش مداوم می پردازد.

محورهای کلی وظایف دفتر توسعه آموزش
هدایت و حمایت علمی و فنی در زمینه های:

-توانمندسازی و آموزش مداوم اساتید:

 •  نیازسنجی از اساتید
 •  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشیی مرتبط با روش های نوین تدریس
 •  برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی
 • برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید
 •  پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

-برنامه ریزی آموزشی:

 •  مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)
 •  پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)
 • مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس
 •  ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس

-ارزشیابی:

 • نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی
 •  پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی
 •  بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی
 •  مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی
 •  تهیه بانک اطلاعاتی CV اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی
 •  ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)
 •  مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی

- پژوهش در آموزش:

 •  تهیه فهرست اولویت های پژوهش در آموزش
 •  همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش
 •  همکاری در تهیه پروپوزال های مرتبط با پژوهش در آموزش
 •  پیگیری و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش
 •  تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته

-سایر وظایف:

 •  ارتباط منظم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه
 •  تنظیم و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده
 •  بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اساتید و مسئولین
 • تهیه فرم های مورد نیاز

-ساختار دفتر توسعه آموزش:

 •  ریاست دانشکده
 •  معاون آموزشی دانشکده
 • مدیران گروه ها
 •  مسئولین واحدهای اقماری
 •  مسئول دفتر توسعه آموزش
 •  اعضای علاقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش
 •  کارشناس دفتر