English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ آبان ١٣٩٩

وظایف دانشجویان در داروخانه آموزشی

بعد از اتمام جلسه 2 ساعته در داروخانه مدل بر اساس گروه بندی، دانشجویان در داروخانه آموزشی حضور می یابند. برای هر جلسه ی  داروخانه آموزشی نیز فرم های گزارش دارودرمانی در نظر گرفته شده است که دانشجو موظف به تکمیل  حداقل 3 فرم در طی مدت حضور خود درداروخانه آموزشی است. دانشجو موظف است در انتهای هر جلسه برگ مربوط به فرم گزارش دارودرمانی جلسه را تکمیل و مربی آموزشی نیز آن را تائید و امضاء نماید . لازم به ذکر می باشد که دانشجویان بعد از اتمام هر جلسه در داروخانه حداکثر یک هفتهبرای تحویل پروژه های خود فرصت دارند.

فرم گزارش دارودرمانی جلسه