English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩

ليست دروس گروه فارماسيوتيکس در دوره عمومی داروسازی


 

طرح درس

پیش نیاز

جمع واحد

تعداد واحد

نام درس

ردیف

كارآموزي در عرصه

كار آموزي

عملی

نظری

طرح درس

رياضيات

2

 

 

 

2

فيزيكال فارماسي 1

1

طرح درس

فيزيكال 1

2

 

 

 

2

فيزيكال فارماسي 2

2

طرح درس

رياضي، آمار، فارماسیوتيكس 5 و فارماكولوژي

3

 

 

 

3

بيو فارماسي و فارماكوكينتيك

3

طرح درس

-

2

 

 

 

2

فارماسيوتيكس1 (مقدمات)

4

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

3

 

 

 

3

فارماسيوتيكس2(جامدات) نظری

5

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

1

 

 

1

 

فارماسيوتيكس2(جامدات) عملی

6

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

3

 

 

 

3

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) نظری

7

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

1

 

 

1

 

فارماسيوتيكس 3

( مايعات و تزريقي ) عملی

8

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

2

 

 

 

2

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) نظری

9

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

1

 

 

1

 

فارماسيوتيكس 4

( نيمه جامدات) عملی

10

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

2

 

 

 

2

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) نظری

11

طرح درس

فارماسیوتيكس 1

1

 

 

1

 

فارماسيوتيكس5 ( سيستم هاي نوين ) عملی

12

طرح درس

فارماسیوتيكس 4

2

 

 

 

2

فرآورده هاي آرايشي بهداشتي

13

طرح درس

فارماسیوتيكس 1 تا4

2

 

2

 

 

كارآموزي مقدماتي صنعت

14

طرح درس

كارآموزي مقدماتی صنعت

2

6

 

 

 

كارآموزي در عرصه صنعت

15