01:56:17 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف آیین نامه های آموزشی
1   آیین نامه طتبیق واحد
2 حذف آزمون 180 واحدی
3 واحد ایمنی و ترافیک
4 بازتعریف واحدهای درسی
5 دستورالعمل و شرایط شرکت در آزمون پایان دوره
6 حذف آزمون 180 واحدی و برگزاری آزمون پایان دوره
7 آیین نامه آموزشی داروسازی
8 دفترچه راهنمای دانشجویان داروسازی
تنظیمات قالب