01:38:14 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اهداف داروخانه آموزشی

پیغام مدیر واحد:

آرمان واحد داروخانه دستیابی به واحدی دانش مدار، کارآمد، پاسخگو در راستای اعتلای کرامت انسانی از طریق ارتقای کیفیت خدمات می باشد.

اهداف:

از لحاظ کیفی:

1)     سلامت مصرف دارورای بیمار

2)     بررسی تداخلات دارویی

3)     بررسی عوارض جانبی

4)     بررسی حساسیتهای دارویی

5)     بررسی نگهداشت دارویی

از لحاظ کمی:

1)     پایش پرت دارو 

2)     سرشماری ادواری داروی بخشها 

3)     بررسی کسورات از طریق سیستم(HIS)

4)     بهره وری بخش دارویی

5)     بررسی درآمد دارویی وسود آوری وهزینه

6)      بررسی مطالبات شرکتهای دارویی

7)     تامین وتدارک بهترین دارو با نازلترین قیمت

8)     تامین شرایط استاندارد برای داروها

 

قوانین و ضوابط حضور دانشجویان در داروخانه

قوانین و ضوابط حضور در کارآموزی عرصه شامل موارد زیر است:

1- تقسیم بندی جلسات در کارآموز ی داروخانه شهر ی

1-1- دانشجویان باید بر اساس برنامه اعلامی در کارآموزی خود حضور یابند.

2-1- کارآموزی داروخانه با حضور پرسپتور و استاد مربوطه صورت خواهد گرفت.

2- ضوابط مربوط به جلسات کارآم وزی داروخانه شهری

1-2- فرم ارزشیابی (انتهای کارپوشه) برای هر جلسه داروخانه توسط دانشجو تکثیر و در اختیار استاد شیفت قرار خواهد گرفت.

2-2- استاد مربوطه بعد از تکمیل نمره فرم ارزشیابی؛ فرم مربوطه را به مسئول درس تحویل خواهد داد

3- مقررات مربوط به تغییر گروه یا شیفت

1-3- تنظیم زمان جلسات و گروه بندی ها بر عهده مسئول درس می باشد.

2-3- مسئول درس می تواند در صورت صلاحدید ،گروه یا شیفت دانشجویان را تغییر دهد. در غیر این صورت تغییر گروه یا شیفت ها امکان پذیر نمی باشد.

4- مقررات مربوط به تاخیر و تعجیل 

1-4- ساعت کارآموزی طبق برنامه آموزشی تعیین می شود.

2-4- دانشجو موظف است در ساعات تعیین شده، در محل آموزش خود حضور یابد.

3-4- تاخیر یا تعجیل دانشجویان در طی دوره ثبت خواهد شد

4-4- تاخیر یا تعجیل بیش از 15 دقیقه غیبت در نظر گرفته خواهد شد.

5-4- در صورت تکرار تاخیر یا تعجیل کمتر از 15 دقیقه، برای دانشجو غیبت در نظر گرفته خواهد شد.

5- مقررات و انضباط مربوط  به بخش

1-5- کلیه فعالیت های دانشجو در داروخانه باید زیر نظر Preceptor صورت گیرد.

2-5- در داخل داروخانه ، استفاده از هر گونه پوشش غیر حرفه ای روی یونیفرم(نشان، علامت، جلیقه، گردنبند...) ممنوع است.  

3-5- ورود بدون جوراب و با دمپایی و صندل به داخل داروخانه ممنوع است.

4-5- خوردن و آشامیدن و جویدن آد امس در داروخانه ممنوع است (مگر در اتاق استراحت).

5-5- استعمال دخانیات در محوطه داروخانه اکیدا ممنوع است.

6-5- هنگام حضور در داروخانه، دکمه های روپوش باید کاملا بسته باشد.

6- مسئولیت اقدامات دانشجو

1-6- دانشجوی داروسازی در همه حال باید مسئولیت پذیر بوده، نسبت به عواقب ا قدامات خود پاسخگو باشد.

2-6- مسئولیت کیفری هر گونه رفتار غیر حرفه ای دانشجو، بر عهده شخص او خواهد بود


تصاویر داروخانه

 

تنظیمات قالب