01:46:11 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی داروخانه مدل

همزمان با پیشرفت علوم پزشکی و تغییراتی که در سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی صورت گرفته است، دانشآموزش داروسازی نیز دچار دگرگونی هایی شده، به طوری که امروزه تأکید بیشتریبر آموزش بیمارمحور و ایجاد نگرش در داروسازان می شود.

در همین راستا مراکزآموزش مهارت های بالینی (داروخانه مدل) در کنار داروخانه های آموزشی با هدف آمورش اولیه اصول نسخه خوانی، شناخت داروها، فرا گرفتن منوگراف  دارویی و آموزش و یا مشاوره با بیمار تحت نظر اساتید در دانشکده های داروسازی راه اندازی شده اند. . چنین مراکزی این فرصت را برای دانشجویان به وجود می آورند که در محیطی ایمن، کاملاً آرام و بدون اضطراب، قبل از مواجهه با بیمار واقعی، تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی را بیاموزند و با آمادگی بیشتر بر بالین بیمار حاضر شوند. همچنین با ایجاد شرایط مناسب و به ویژه به صورت کارگاهی، افزایش مهارت دانشجویان در این حیطه ها را باعث گردد.

داروخانه مدل دانشکده داروسازی ارومیه نیز با استفاده از منابع مالی بدست آمده از بازآموزی های ارائه شده توسط گروه داروسازی بالینی و همچنین کمک و مساعدت های ریاست محترم دانشکده، معاونت محترم غذا و دارو و با تلاش و همکاری دانشجویان ورودی 91 و 92 این دانشکده راه اندازی شده است.

پرسنل داروخانه مدل دانشکده

مسئول داروخانه : دکتر .........

رشته تحصیلی : دکتری داروسازی عمومی

پست الکترونیکی: .............@gmail.com

تلفن تماس : 32754991-044 داخلی 121

وظایف دانشجویان در داروخانه مدل

در داروخانه مدل دانشجویان ابتدا با اشکال دارویی موجود مباحث تئوری آشنا می شوند. برای بعضی از مباحث عملی که در داروخانه مدل اجرا خواهد شد، دست نامه هایی طراحی شده است که در آن تکالیف هر جلسه مشخص می باشد . دانشجو موظف است در انتهای هر جلسه برگ مربوط به تکالیف جلسه را تکمیل و مربی آموزشی نیز آن را تائید و امضاء نماید . دانشجویان موظفند حداکثرتا یک هفته پس از اتمام بازه زمانی هر مبحث دست نامه ی تکمیل شده را به اداره کارآموزی تحویل دهند. بعد از یک هفته دست نامه مبحث فوق تحویل گرفته نخواهد شد .

تصاویر داروخانه مدل

 

تنظیمات قالب