01:53:23 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و تعریف رشته

رشته دکترای حرفه ای داروسازی (Doctor of Pharmacy (Pharm. D شاخه ای از علوم پزشکی است که به منظور رفع نیاز های خدمات داروئی جامعه در سازمان های مرتبط با دارو تاسیس شده است.

شرایط و نحوه پذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و به صورت متمرکز خواهد بود

شرایط مورد نیاز برای راه اندازی رشته

طبق ظوابط شورای نظارت , ارزشیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور می باشد.

نقش دانش آموختگان در برنامه آموزشی 

نقش های دانش آموختگان این رشته عبارتند از :

1) خدماتی

2) مدیریتی

3) مشاوره ای و آموزشی

4) پژوهشی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

  • درنقش خدماتی می توانند:

1) داروخانه شهری به عنوان مسئول که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و راهنمائی متقاضیان خدمات داروئی نظارت دارد، ارائه خدمات نماید.

2) داروخانه بیمارستانی به عنوان مسئول فنی که بر حسن اجرای امور نسخه پیچی و تامین داروهای بخش های مختلف بیمارستان و راهنمائی متقاضیان خدمات داروئی نظارت دارد، ارائه خدمت نمایند.

  • در نقش مشاوره ای و آموزشی می توانند:

1) در داروخانه اعم از شهری و بیمارستانی در انتخاب و مصرف صحیح داروها به بیماران و پزشکان کمک نمایند

2) با ارائه اطلاعات صحیح به پزشک و بیمار باعث کاهش عوارض سمی و جانبی داروها گردد.

  • درنقش مدیریتی می توانند:

1) در سازمانها و موسسات داروئی به عنوان مدیر فعالیت نماید.

2) در کلیه امور مربوط به دارو اعم از ارتباط با کارخانه های داروسازی یا دیگر مراکز تولید دارو ، و شبکه های بهداشتی در سطح اجرائی و نظارتی ارائه خدمات نمایند.

3) در کارخانه های داروسازی بر ساخت و کنترل داروها به عنوان مسئول فنی نظارت نمایند.

  • در نقش پژوهشی می توانند:

1) با توجه به اهداف رشته، با مطالعه پیرامونی در خصوص الگوی مصرف دارو و نوع بیماری ها منطقه فعالیت به افزایش سطح آگاهی پزشکان در آن منطقه مشخص کمک نماید.

2) در بخش های پژوهشی شامل مراکز تحقیقاتی و همچنین تحقیق و توسعه کارخانه های داروسازی ارائه خدمات نماید.

طول دوره تحصیل

حداقل طول دوره دکتری داروسازی 5/5 سال می باشد.

  • مرحله اول : دروس عمومی و اختصاصی علوم پایه 
  • مرحله دوم : دروس اختصاصی داروسازی ، کارآموزی کاراموزی در عرصه ، پایان نامه

در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی درامتحان جامع شرط ورود به دوره های بعدی می باشد

تعداد کل واحدهای درسی : 209 واحد

واحدهای عمومی : 22 واحد

واحد علوم پایه : 58 واحد

واحدهای اختصاصی : 129 واحد که شامل واحدهای کارآموزی،کاراموزی در عرصه و پایان نامه ( 26 واحد) می شود.

کار آموزی مقدماتی هر واحد 51 ساعت   

داروخانه شهری 2 واحد معادل 102 ساعت

کار آموزی مقدماتی هر واحد 51 ساعت داروخانه بیمارستانی 2 واحد معادل 102 ساعت

داروخانه صنعت 2 واحد معادل 102 ساعت

کارآموزی در عرصه هر واحد51 ساعت

داروخانه شهری 6 واحد معادل 306ساعت

بیمارستان یا صنعت 6 واحد معادل 306 ساعت

 طول دوره پایان نامه 1-2 سال می باشد

پایان نامه 1 2 واحد

پایان نامه 2 2 واحد

پایان نامه 3 4 واحد

تنظیمات قالب