01:02:02 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف شوراها و کمیته ها 
1 کمیته منتخب دانشکده
2 کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها و رسیدگی به اعتراضات
3 کمیته پایش و پیشرفت تحصیلی دانشجویی
4 کمیته برنامه ریزی دروس و کارآموزی
5 کمیته پایش استاندارهای اعتبار بخشی
6 کمیته ارزشیابی اساتید
7 کمیته تجهیزات و تدارکات و HSE
تنظیمات قالب