01:44:38 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرم های مربوط به مرحله نگارش و ثبت پروپزال
1 فرم درخواست اخذ واحد پایان نامه (1)
2 فرمت نگارش پروپزال
3 فرم مجوز ثبت اولیه پروپزال
4 فرم صورتجلسه تصویب پروپزال پایان نامه در گروه آموزشی
5 فرم تعیین داور در گروه آموزشی
ردیف فرم های مربوط به مراحل کار عملی پایان نامه
1 فرم اطلاعات دانشجویان شاغل در آزمایشگاه های دانشکده داروسازی
2 فرم اطلاعات متقاضیان خارج از دانشکده جهت کار در آزمایشگاه های دانشکده داروسازی
3 فرم درخواست کار در آزمایشگاه های دانشکده در روزهای تعطیل
ردیف فرمهای مربوط مرحله دفاع از پایان نامه
1 فرم تائیدیه معاونت آموزشی جهت دفاع از پایان نامه - فرم شماره 1
2 فرم تائیدیه معاونت پژوهشی جهت دفاع از پایان نامه - فرم شماره 2
3 فرم ثبت خبر پایان طرح تحقیقاتی و پایان نامه
4 فرم تعهد تسویه حساب پایان نامه های دارای تعهد
ردیف فرم های متفرقه
1 سوگند نامه
تنظیمات قالب