01:40:33 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

محورهای کلی فعالیت دفتر توسعه آموزش دانشکده

 

توانمندسازی و آموزش مداوم اساتید:

     نیازسنجی از اساتید

     برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشیی مرتبط با روش های نوین تدریس

     برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی

    برگزاری سایر دوره های آموزشی مورد نیاز اساتید

     پیشنهاد و همکاری در تهیه منابع مورد نیاز اساتید و دانشجویان

 

برنامه ریزی آموزشی:

     مشاوره و هدایت اعضای هیات علمی در تدوین طرح درس (نظری و بالینی)

     پیگیری تدوین و نظارت بر اجرای طرح درس (نظری و بالینی)

    مشارکت در ارزشیابی و اجرای طرح درس

     ارائه پیشنهاد جهت اصلاح طرح درس

 

ارزشیابی:

    نظرسنجی از اساتید در مورد روند ارزشیابی

     پیگیری انجام صحیح ارزشیابی اساتید در پایان هر ترم تحصیلی

     بررسی و ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی

     مشارکت در بازنگری فرم های ارزشیابی و ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی

     تهیه بانک اطلاعاتی CV اساتید و به روز نمودن آنها در پایان هر ترم تحصیلی

     ارائه پیشنهاد جهت اصلاح روند ارزشیابی دانشجویان (نظری و بالینی)

     مشارکت و همکاری در انجام ارزشیابی درونی

 

پژوهش در آموزش:

     تهیه فهرست اولویت های پژوهش در آموزش

     همکاری در انتخاب عناوین مرتبط با پژوهش در آموزش

     همکاری در تهیه پروپوزال های مرتبط با پژوهش در آموزش

     پیگیری و همکاری در انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با پژوهش در آموزش

     تهیه بانک اطلاعاتی در زمینه پژوهش های صورت گرفته

 

سایر وظایف:

 

     ارتباط منظم با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

     تنظیم و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشکده

     بررسی پیشنهادات ارائه شده توسط اساتید و مسئولین

    تهیه فرم های مورد نیاز

 

ساختار دفتر توسعه آموزش:

 

     ریاست دانشکده

     معاون آموزشی دانشکده

    مدیران گروه ها

     مسئولین واحدهای اقماری

     مسئول دفتر توسعه آموزش

     اعضای علاقمند به همکاری در دفتر توسعه آموزش

     کارشناس دفتر

تنظیمات قالب