01:49:53 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

به نام خدا

درج صحیح افلیشین(وابستگی سازمانی) و مورد تایید دانشگاه

اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران محترم جهت آدرس دهی در تولیدات علمی و انتشارات ( مقاله ، کتاب و ....) ملزم به آدرس دهی به فرمت های تعیین شده در گروه آموزشی و مراکز تحقیقاتی می باشد نمونه افلیشین ترکیبی در صفحه آخر ذکر شده است

رعایت موارد ذیل جهت آدرس دهی صحیح الزامی می باشد.

- در صورت همکاری با یکی از مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، تاکیدا ابتدا افیلیشن مرکز تحقیقات ذکر شود و سپس افیلیشن گروه آموزشی ( همانند الگوی فوق).

برای جلوگیری از Secondary Affiliation خواهشمند است فقط یک مرکز تحقیقات به عنوان افیلیشن نویسنده ذکر شود.

- در صورتی که نیاز به دادن افیلیشن مراکز آموزشی و درمانی است به صورت جداگانه با شماره 3 مشخص شود.( نمونه در صفحه 10)

-ضمنا شماره های افیلیشن متناسب هرمجله می تواند شماره یا حروف باشد.

 

 

 

 

افیلیشن گروه های آموزشی دانشکده داروسازی

گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه اقتصاد و مدیریت دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Administration, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه کنترل دارو و غذا، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutical and Food Control, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه بیوتکنولوژی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmaceutical Biotechnology, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

تنظیمات قالب