01:02:48 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

وظایف شورای پژوهشی دانشکده

 

 1. بررســ ی و تصــویب طــرحهــای پژوهشــی پیشــنهادی ارســالی از شــورای پژوهشــ ی گــروههــای دانشــکده و ارائه آن به حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه  
 2. تدوین سیاستهای پژوهشی دانشکده، با توجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه  
 3. مطالعــه و پیشــنهاد راهکارهــای ایجــاد انگیــزه و علاقــه در اعضــای هیئــت علمــی دانشــکده جهــ ت فعال نمودن پژوهش
 4. بررســ ی و اظهــار نظــر راجــ ع بــه نقــاط ضــعف و قــدرت تــوان پژوهشــ ی دانشــکده بــر اســاس معیارهــایمشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت پژوهشی دانشگاه  
 5. بررســ ی نظــرات گــروههــای آموزشــ ی دانشــکده در مــورد اولویــ تهــای تحقیقــاتی و ارائــه آن بــه معاونت پژوهشی دانشگاه  
 6. تشــوی ق و حمایــت از انجــام پــژوهشهــای بــین گروهــ ی، بــین بخشــی و دانــ ش بنیــان،  محصول محور و بــا محوریــ ت حــ ل مشــکل مــرتبط بــا موسســات و ســازمانهای خــارج از دانشــگاه و فــراهم نمــودن امکانــاتلازم جهت هماهنگ ی این گونه پژوهشها
 7. فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرحهای تحقیقاتی در روند اجرای طرح  
 8. تشــوی ق مجریــان طــرح بــ ه ارائــه نتــایج پــژوهشهــای پایــان یافتــه بــه دفتــر کــاربردی کــردن نتــای جطرحهــای تحقیقــاتی  /دفتر توسعه فناوری دانشگاه  و موسســات و مســئولی ن  ذیــربط  جهــ ت  بکــارگیری آن درعرصــههــای مختلــف علمــ ی و عملی
 9. تعیــین اولویــ تهــای پژوهشــ ی دانشــکده بــر مبنــای اولویــ تهــای پژوهشــ ی کشــوری و معیارهــای ابلاغی  از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه
 10. تطبیــ ق و پــذیرش طــرحهــای پژوهشــی دانشــکده بــر اســاس اولویــ تهــای پژوهشــی مصــوب شــده وبررسی طرحها از نظر تکراری نبودن و رعایت ضوابط متدولوژیک و اخلاقی
 11. ارائــه  خــط  مشــی  و تعیــین  و تصــویب  موضــوعات تحقیقــاتی  بــا توجــه  بــه  اولویــ تهــای کشــوری،دانشــگاه، و بنیــادهــا و موسســاتی کــ ه فراخــوان اولویــ تهــای پژوهشــی میدهنــد ، جهــ ت اخــذ واحــدپایــان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد،PhD,MPH ، دکترای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی.  
 12. برنامــه ریــزی جهــ ت تــدوین، تــألیف و ترجمــه کتــاب و ارائــ ه مقــالات در ســمینارهای داخلــ ی و خــارج ی با هماهنگ ی حوزه معاونت پژوهشی و معاونت بین الملل دانشگاه  
 13. بررســ ی  و اظهــار نظــر در مــورد برگــزاری ســمینارها، کنگــره هــا و کارگــاه هــای پیشــنهادی مختلــ فدانشکده با هماهنگی مدیریت بین المللی در صورت نیاز

تعداد جلسات شورای پژوهشی دانشکده

سال

فصل

1399

1400

1401

1402

بهار

0

8

6

2

تابستان

5

8

5

3

پاییز

7

2

1

1

زمستان

7

0

0

 

تعداد جلسات تشکیل شده در سال مربوطه

19

18

12

 

تواتر جلسات تشکیل شده به ازای هر ماه

 

1.6

 

1.5

 

1

 

تنظیمات قالب