01:50:25 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 اداره آموزش دانشکده داروسازی ارومیه

 

مسئول  آموزش : معصومه آقازاده

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

ساعت حضور : روزهای شنبه و چهارشنبه هر هفته

شماره تماس داخلی: 111

شماره مستقیم : 32754993-044

 

 


کارشناس  آموزش: کبری عابدی

تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه هر هفته

شماره تماس داخلی:  112

 

 

 

 

شرح وظایف رئیس اداره آموزش

 

 • پاسخگویی و ارائه راهنمایی مناسب به ارباب رجوع
 • مطالعه و اجرای قوانین و بخشنامه های مربوطه
 • شرکت در جلسات شورای آموزشی و کمیته های دانشکده
 • ارزیابی مستمر کلیه فعالیتهای آموزشی همکاران آموزشی
 • هماهنگی و همکاری با آموزش کل و معاونت دانشجویی و فرهنگی در امور کلی آموزش دانشکده
 •  انجام مکاتبات لازم با آموزش کل دانشگاه
 • بررسی درخواستها و نیازمندیهای آموزش ودانشکده
 • تهیه آمار دانشجویان- اعضای هیئت علمی
 • اعلام وضعیت تحصیلی دانشجویان به اساتید راهنما.
 • انجام و کنترل انتخاب واحد دانشجویان
 • گزارش فعالیت اساتید و دانشجویان و عملکرد آموزشی در پایان هر نیمسال به ریاست ومعاون آموزشی دانشکده.
 •  نظارت و همکاری در برگزاری جلسات امتحانی
 • تهیه لیست دانشجویان مشروط و اعلام و ارجاع به مرکز مشاوره دانشگاه
 • تنظیم کلاسها بر اساس برنامه کلاسی و ساعات درس و برقراری نظم در برگزاری کلاسها
 • اعلام برنامه کلاسی وامتحانات به دانشجویان از طریق سایت دانشکده و نصب در پانل آموزش
 • کنترل تشکیل کلاسهای درسی و حضور و غیاب اساتید ( روزانه و ماهانه)
 • معادل سازی واحدهای دانشجویان تغییر رشته و انتقال و ثبت آن
 • تهیه کاتولوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی..

 

 

شرح وظایف کارشناسان آموزش

 • راهنمایی و مشاوره دانشجویان در امور آموزشی
 • ثبت برنامه ترمی گروه‌های آموزشی در نرم‌افزار سما و اختصاص کلاس به هر درس در بازه‌های زمانی معین
 • انجام رفع نقص انتخاب واحد دانشجویان در بازه زمانی تعیین‌شده در تقویم داخلی آموزش
 • انجام حذف اضطراری تکدرس در بازه زمانی مصوب در شورای آموزشی دانشگاه
 • استخراج گزارش تخلفات انتخاب واحد، کسر یا اضافه واحد (با توجه به دوره، مقطع و وضعیت تحصیلی دانشجو) و گزارش عدم رعایت پیش‌نیاز و اعلام آن به مدیر گروه و پیگیری پاسخ و نهایتاً اعمال آن در نرم‌افزار توسط مسئول آموزش دانشکده
 • استخراج گزارش دانشجویان مشروط در هر ترم و گزارش دانشجویان اخراج آموزشی (۳ ترم مشروط متوالی یا ۴ ترم مشروط متناوب برای ورودی‌های قبل از ۹۱۱: ۳ نیمسال مشروط، اعم از متوالی یا متناوب، برای ورودی‌های ۹۱۱ و بعد آن) و صدور حکم و ارائه آن به مدیر گروه جهت اعلام به دانشجو و ارسال رونوشت به اداره خدمات آموزشی جهت درج در پرونده
 • راهنمایی دانشجویان اخراج آموزشی (سه ترم متوالی یا چهار ترم متناوب) به کمیسیون موارد خاص دانشگاه و تکمیل فرم‌های مربوطه
 • راهنمایی دانشجویان ذینفع در خصوص اخذ درس به صورت معرفی به استاد و ارائه فرم مربوطه پس از مطابقت شرایط دانشجو با آیین‌نامه‌های مصوب
 • تطبیق و کنترل واحدهای دانشجویان هنگام فارغ‌التحصیلی با سرفصل مصوب رشته و، در صورت تأیید اتمام دروس، امضاء کارنامه و ارائه به مدیر گروه جهت تأیید نهایی
 • ارائه فرم‌های تسویه حساب میهمان، انتقال و فارغ‌التحصیلی و فرم‌های اولیه مرخصی و انصراف به دانشجویان و راهنمایی آنان
 • انتخاب واحد دانشجویان میهمان و انتقالی، و انتقالی توأم با تغییر رشته
 • تکمیل اطلاعات مربوط به فرم‌های درون‌دانشگاهی و برون‌دانشگاهی در خصوص دانشجویان دانشکده (معدل، واحدگذرانده، تعداد مشروطی، اخراجی و . . .)
 • برگزاری امتحانات و حضور و غیاب دانشجویان در جلسه امتحان پایان نیمسال
 • همکاری در برگزاری جلسات امتحان (میان ترم و پایان ترم) به عنوان مسئول جلسه و مراقب.
 • تهیه کارنامه ترم و کل جهت ارائه به بخش‌های درون دانشگاه (با تأیید مسوول آموزش دانشکده) و بیرون دانشگاه (با امضاء معاون آموزشی دانشکده)
 • تهیه گزارش دانشجویان برتر در هر ترم جهت تخفیف شهریه
 • تکمیل اطلاعات کاتالوگ رشته برای هر ورودی
 • بررسی نمرات گزارش نشده نیمسال‌های قبل در هر ترم و پیگیری آن از طریق گروه
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل به سازمان‌ها و نهادها
 • صدور گواهی تعداد واحد گذرانده و معدل کل برای دانشجویان شاغل به تحصیل
 • صدور کارنامه نیمسال و کارنامه ۲ نیمسال بنا به تقاضای دانشجو (به استثنا دانشجویان میهمان)
 • صدور گواهی رتبه در نیمسال برای دانشجویان شاغل به تحصیل
 • صدور نامه معرفی به سازمان‌ها، ادارات و کتابخانه‌ها برای دانشجویان شاغل به تحصیل برای استفاده از امکانات
 • تحویل کارت دانشجویی به دانشجویان
 • انجام سایر موارد آموزشی درون‌دانشگاهی با نظر معاون آموزشی دانشکده
 •  اشراف کامل کارشناسان به آئین نامه های آموزشی و بخشنامه های الحاقی آن (همزمان با صدور آنان) جهت راهنمایی صحیح دانشجویان که لازمه این کار برگزاری کارگاه می باشد.
 • بررسی پرونده (شامل جدید الورود و تأخیری) از لحاظ ارائه نمودن اصل مدرک پایه معتبر، تصویر شناسنامه و کارت ملی، عکس و آدرس دقیق دانشجو، تاییدیه تحصیلی و فرم های ثبت نامی تکمیل شده (به انضمام تعهدات لازم توسط دانشجو)
 •  بغل نویسی پرونده توسط کارشناسان، با توجه به مدارک درخواستی در ظهر پرونده و همچنین اعلام نواقص به دانشجو.
 • ثبت نام دانشجویان ورودی های جدید و تأخیری، شامل بررسی وضعیت مدرک پایه و تطابق آن، مطابقت مشخصات شناسنامه با لیست آزمون و رفع مغایرت
 • بررسی کارنامه کلی دانشجویان از لحاظ تعداد واحد اخذ شده در نیم سال های تحصیلی و بررسی وضعیت تحصیلی آنان از لحاظ آئین نامه (ماده 46 و تبصره های آن) و همچنین دانشجویانی که خلاء تحصیلی و عدم مراجعه داشته اند و اعلام به دانشجو بر اساس ائین نامه آموزشی،
 • انجام و بررسی و تطابق دروس معادل سازی شده براساس بخشنامه های مربوطه (در صورت داشتن معادل سازی)
 • بررسی وضعیت میهمانی، انتقالی و تطابق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه به استناد مجوز های لازم(در دانشکده هایی که کارشناس خدمات آموزشی تعریف شده است این بند به عهده فرد مذکورمی باشد)
 • تکمیل فرم های مربوطه به میهمان و انتقال دانشجویان از جمله اعلام وضعیت، کارنامه، سند پذیرش و ...
 • ثبت و بررسی و نوع مرخص های دانشجو به استناد مصوبه شورا در کارنامه و سوابق تحصیلی دانشجو
 • صدور مجوز ماده 47 آئین نامه آموزشی و راهنمایی دانشجو در خصوص اخذ دروس ماده 47
 • بررسی وضعیت دانشجویان ترم آخر (حتی در صورت داشتن معرفی به استاد)جهت تسریع در امر فارغ التحصیلی از لحاظ موجود بودن کلیه مدارک پایه اولیه و مدارک لازم جهت صدور مدرک در کمترین و کوتاه ترین زمان ممکن. لازم به تذکر است در صورت داشتن معرفی به استاد، میهمانی، انتقالی، معادل سازی، طرح ضیافت، سهمیه شاهد و غیره مدارک لازم آن در پرونده موجود باشد. و انجام کلیه موارد لازم برای فراغت از تحصیل دانشجویان ارجاع پرونده به فارغ التحصیلان دانشکده ها
 • الزام و پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های اشتغال به تحصیل، واحد های گذرانده شده، تحقیق و پژوهش
 • استعلام از آموزشگاه قبلی دانشجویان جهت اخذ تاییدیه و ریز نمرات تحصیلی مقاطع قبل (ویژه کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته)
 • در خصوص تنظیم شورا و درخواست مجوز از کمیسیون موارد خاص (واحد، استان و سازمان) با هماهنگی و مجوز مدیر گروه مربوطه قابل انجام می باشد. (از جمله درخواست کاردانی در رشته، مجوز معرفی به استادبیش از 4 واحد، افزایش سنوات، حذف پزشکی و ...) و بعد از اخذ مجوز لازم انجام مکاتبات جهت برطرف شدن مشکلات موجود
 • بررسی انتخاب واحد دانشجویان در خصوص عدم رعایت پیش نیاز و رعایت سقف واحد و ارسال نامه به دانشجویان در این خصوص. هرچند مسئولیت عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس بر اساس چارت به عهده دانشجو می باشد.
 • اعلام اسامی دانشجویان ممتاز جهت تخفیف شهریه
 • اعلام فارغ التحصیلان رتبه اول و دوم و صدور فرم 11
 • گرفتن اخذ مجوز افزایش سنوات برای مشمولین وقرار دادن مجوز در اختیار کارشناس امور مشمولین واحد
تنظیمات قالب