01:52:24 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف کمیته های دفتر توسعه آموزش
1 اعضای کمیته برنامه ریزی درسی
2 اعضای کمیته ارزشیابی اساتید
تنظیمات قالب