01:05:12 - 30 تیر 1403

دانشکده داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ارومیه
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
ردیف فرم ها و فرآیند های دفتر توسعه آموزش
1 رسالت دفتر استعدادهای درخشان دانشکده
2 پرسشنامه ارزیابی اعضا هیات علمی
3 پرسشنامه ارزیابی مدیر گروه
4 پرسشنامه ارزیابی دانشجویان
5 آیین نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان
6 آیین نامه استعداد درخشان
7 فرمت طرح درس
8 فرمت طرح دوره
تنظیمات قالب